જીવન…..

જીવન જો આપણું સાલસ હોત,
તો એની આટલી કિંમત ના હોત,
જો પાટું ના વાગે અહીંયા,
તો દોટ મૂકવાની ચાહત ના હોત.
©Devika parekh

સાલસ – સરળ

Advertisements

4 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s